Hadisleri İnkâr Çağında Allah'ın Mucizesi: Üstün Kabiliyetli Çocuklarımız

Daha 14 yaşında olan Ürdünlü Abdullah Muhammed Cemil Beraket, Kur’an-i Kerim’in yanında 20 tane hadis kitabı ve ayrıca farklı İslami ilim dallarından da 19 ayrı kitap ezberlemiştir. Tabi tek örnek Abdullah değildir. Aksine Abdullah’ın eğitim gördüğü Menaretü’l Hüda’l Kur’anî Şeri İlimler Merkezi’nde daha nice benzerleri vardır. Hatta bu kuruma benzer nice İslami eğitim kurumlarında benzer örnekleri hiç de az değildir.  Örneğin Suudi Arabistan’ın Büreyde kentindeki Huffazü’l-Vahyeyn Merkezi kurumunda eğitim gören Ahmed b. Hammad Şübeyr, dokuz temel hadis kitabı olan Buhari Sahihi, Müslim Sahihi, Ebu Davud Süneni, Nesai Süneni, Tirmizi Süneni, İbni Mace Süneni, Malik Muvattası, Ahmed Müsnedi ve Darimi Müsnedi’ndeki bütün hadisleri senetleriyle beraber ezberlemiştir.

Bu örnekler bir taraftan Allah ﷻ’ın, hadis inkârcılarının, nasıl olur da Buhari 600 bin hadis ezberleyebiliyor; bu adam hiç mi uyumadı, hiç mi yemek yemedi vs. ile sulandırmalarına karşı hem onlara bir tokat ve hem de vasat Müslümanlara bir müjdedir. Diğer taraftan da olmadık kitaplar okutularak bir takım batıl ideolojik/fikirsel akımlar tarafından prim kazanma amacıyla medyaya servis edilen bir takım çocukların yanında, Allah ﷻ’ın hak ehline desteği ve teşvikidir. Diğer bir yönden de hayatında iki kitap okumayan ancak sıra konuşmaya gelince tabiri yerinde ise mangalda kül bırakmayan Müslümanlar için de bir utançtır.

Burada bir öz eleştiri de yapmamız gerekir ki; böylesi üstün zekâlı ve üstün kabiliyetli çocuklarımızı sadece İslami ilimlerdeki eğitimle sınırlı tutmamız büyük bir yanlıştır. Bu tür üstün kabiliyetli çocuklarımızı, günümüzün koşullarına göre farklı bilim dallarında da yetiştirmemiz, ümmet olarak bizim için hayati öneme sahiptir. Ayrıca bu ezberler basit haliyle kalmamalı ve melekeye dönüşerek ilmi üretime temel teşkil etmesi için de gereken eğitimler verilmelidir.      

İşte Abdullah’ın ezberlediği kitaplar;

 1. Kur’an
 2. Müslim Sahihi
 3. Buhari Sahihi
 4. Ebu Davut Süneni
 5. Tirmizi Süneni
 6. Nesai Süneni
 7. İbn Mâce Süneni
 8. Darimi Süneni
 9. Ahmed Müsnedi
 10. İbn Ebi Şeybe Müsnedi
 11. İshak İbn Raheveyhi Müsnedi
 12. Bezzar Müsnedi
 13. Ebi Yâlâ Müsnedi
 14. İbn Abdilhay Müsnedi
 15. İbn Hibban Sahihi
 16. İbn Huzeyme Sahihi
 17. Hakim Mustedreki
 18. Mu’cemü’l Kebir, Taberani
 19. Mu’cemü’l Evsat, Taberani
 20.  Mu’cemü’l Sagir, Taberani
 21. Nevakidu’l İslam
 22. Kavaidü’l Erbaa
 23. Usulu’s Selese ve Edilletuha
 24. El-Erbeinü’n-Neveviyye
 25. Tuhfetu’l Etfal
 26. Şurutu’s Salah ve Erkanuha
 27. Kitabu’t-Tevhid
 28. El-Manzumetu’l-Beykuniyye
 29. Akidetü Ebi İshak
 30. El-Mukadimetu’l Acrumiyye
 31. El-Akidetu’l Vasitiyye
 32. El-Verekat
 33. Enwaru’l Hikem
 34. Rahabiyye
 35. El-Akidetu’t Tahaviyye
 36. El-Ürcuzetü’l Miiyye
 37. El-Ürcuzetü’l Haiyye
 38. El-Ürcuzetü’l Lamiyye 
 39. El-Kavaidü’l Fıkhiyye
 40. Nazmu Nevakidi’l İslam

Âlemlerin Rabbi olan Allah ﷻ’a hamd olsun. [Burhanüddin Aldiyaî]

You may also like...

1 Response

 1. Recep Uzun dedi ki:

  Maşallah barekallah tebrik ederim Allah sayılarını artırsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir